HomePrivacybeleid
Zoeken

Privacybeleid

Stichting Binding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Daar heeft u recht op en dat is wettelijk vastgelegd. Naast de al bestaande wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Stichting Binding houdt zich aan de bepalingen van de AVG. Hieronder leest u hoe wij dat doen.

Privacy – Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Als u gebruik maakt van diensten, producten of activiteiten via Stichting Binding, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier of tijdens een gesprek.

Denk aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarvoor zijn uw gegevens nodig? 
Stichting Binding heeft uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Een aanvraag op grond van de Wmo of Jeugdwet
  • Het aanvragen van een maatje of vrijwilligersdienst
  • Het afhandelen van een betaling voor een tegemoetkoming
  • Verzenden van een nieuwsbrief of deelname aan een cursus

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals iemands gezondheid of BSN nummer. Deze bijzondere gegevens verwerken wij alleen als de wet dit vereist (Wmo of Jeugdwet). In een zogenoemd register van verwerkingen wordt bijgehouden welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden gebruikt.

Hoe lang bewaren we gegevens? 
Stichting Binding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Uw gegevens delen met anderen
Stichting Binding verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw gegevens met een rolstoelleverancier. Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens nodig hebben, sluiten wij een overeenkomst waarin we vastleggen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren.

Hoe oefent u uw privacy rechten uit?
U kunt ons altijd verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Tevens hebt u recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op inzage. Mocht u deze rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen via info@Stichting-Binding.nl of een brief sturen naar Postbus 66, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Vermeld dan de volledige NAW-gegevens en e-mailadres waarop u te bereiken bent, alsmede uw verzoek. Tevens vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij nemen dan binnen maximaal vier weken contact met u op.

Vragen, Opmerkingen, Klachten of (vermoeden) Datalek
Hebt u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@Stichting-Binding.nl of een brief sturen naar Postbus 66, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Als u bezwaren hebt tegen de manier waarop we met uw gegevens zijn omgegaan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Daniel Hendriks via daniel.hendriks@isatis-cybersecurity.nl. Hebt u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).