HomeHulp & OndersteuningJeugd en gezinJeugdzorg/Jeugdhulp
Zoeken

Jeugdzorg/Jeugdhulp

Er zijn verschillende organisaties waar je je kunt melden als je hulp of ondersteuning nodig hebt voor je kind.

Dat is vaak ook afhankelijk van de wet die van toepassing is. Er zijn 3 wetten waarin de hulp voor jongeren is geregeld:

* De Zorgverzekeringswet
* De Wet langdurige zorg
* De Jeugdwet

In het onderstaande overzicht wordt bondig uitgelegd welke drie zorgwetten van toepassing kunnen zijn bij de zorg/hulp voor jongeren.

Zorgverzekeringswet (ZVZ)

Medische zorg die onder de basisverzekering valt, is toegankelijk via de (huis)arts. Hetzelfde geldt voor geneesmiddelen die soms nodig zijn in het kader van een behandeling. Verpleging of lichaamsgebonden verzorging van kinderen wordt geregeld via de wijkverpleegkundige.

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Langdurige, intensieve zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking wordt geregeld door middel van een indicatie. Deze kan worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit gaat niet via Stichting Binding. U kunt bij Binding wel om meer informatie vragen.

De Jeugdwet

De meeste kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgen te maken met de Jeugdwet.
De volgende zorgvormen vallen hieronder:

  • Zorg- en hulp bij opvoedingsproblemen. Hieronder valt bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en pleegzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg, ook in het kader van jeugdstrafrecht. Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling van psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling maar ook forensische zorg.
  • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband
  • Vervoer bij begeleiding en vervoer naar een instelling (onder voorwaarden)
  • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.
  • Kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Gesloten jeugdzorg
  • Verslavingszorg

De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de gemeente Wijk bij Duurstede voert Stichting Binding namens de gemeente de Jeugdwet uit. U kunt te allen tijde voor vragen contact met ons opnemen.

Overige jeugdzorg

Buiten bovenstaand overzicht kan er in sommige gevallen ook aanspraak worden gemaakt op zorg die wordt gedekt door een zorgverzekering met aanvullende dekking, zoals voor speltherapie, vaktherapie of psychosociale therapie. Op de website van bijvoorbeeld zorgwijzer kunt u meer informatie vinden over dergelijke aanvullende vergoedingen.

Ook zijn er binnen de gemeente een aantal initiatieven zoals dat van Stichting Bed die alternatieve hulp aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen biedt.
Neem ook hiervoor gerust contact met ons op.